-->  มีหนังสือจำนวน 2030 ฉบับ

ยังไม่รับ 558 ฉบับ
12 ต.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานศศ.ปชต. กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
12 ต.ค. 2560  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
10 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กออกกลางคัน กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
10 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
10 ต.ค. 2560  เอกสารคนพิการ ฝากให้น้องอ๋อมค่ะ กศน.อำเภอควนขนุน รับแล้ว
09 ต.ค. 2560  นักศึกษาออกจากระะบบกลางคัน กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
09 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
06 ต.ค. 2560  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี2560 กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
02 ต.ค. 2560  ขอสำรวจข้อมูล กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
02 ต.ค. 2560  ส่งข้อมูล กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
29 ก.ย. 2560  ขอสำรวจข้อมูล กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
29 ก.ย. 2560  แจ้งกำหนดการดำเนินการสัมมนาผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
29 ก.ย. 2560  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ(ฝากถึง อ.สุจรรยา) กศน.อำเภอเขาชัยสน รับแล้ว
28 ก.ย. 2560  ส่งไฟล์ขออนุมัติไปราชการ กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
27 ก.ย. 2560  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอปากพะยูน รับแล้ว
27 ก.ย. 2560  ขออนุญัติไปราชการ กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
27 ก.ย. 2560  ขออนุญัติไปราชการ กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
27 ก.ย. 2560  ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอบางแก้ว รับแล้ว
20 ก.ย. 2560  การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิกา กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
20 ก.ย. 2560  ส่งแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน จัดการเรียนการสอนพักเบิกเงินงบประมาณ2560 กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว