เรื่อง
ปฏิบัติ
12 ธ.ค. 2560 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน (งบประมาณ) เมืองพัทลุง บางแก้ว กงหรา เขาชัยสน ป่าพะยอม ศรีนครินทร์ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ธ.ค. 2560 โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ธ.ค. 2560 ขอเชิญประชุม กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ธ.ค. 2560 ขอลาพักผ่อน (เขาชัยสน) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ธ.ค. 2560 การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมฯ (ครึ่งปีแรก) ปี 2561 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 ธ.ค. 2560 แจ้งเลื่อนการประชุมฯ (บางแก้ว) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 ธ.ค. 2560 แจ้งผลการพิจารณาการขอจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ควนขนุน) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 ธ.ค. 2560 แจ้งรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ตามโครงสร้างฯ ปี 2561 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ