เรื่อง
ปฏิบัติ
17 ต.ค. 2560 ขอแจ้งการเลื่อนประชุมชี้แจง (ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
17 ต.ค. 2560 การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์ชุมชน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ต.ค. 2560 รายงานผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ต.ค. 2560 โครงการอบรมครู กศน. ด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ต.ค. 2560 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ต.ค. 2560 ส่งแบบประเมินตามเกรฑ์การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2560(ตะโหมด ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ คว กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ต.ค. 2560 การคัดเลือกการจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ต.ค. 2560 การรักษาความปลอดภัยห้วงวันหยุดฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ