เรื่อง
ปฏิบัติ
23 มิ.ย. 2560 หลักเกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 มิ.ย. 2560 แจ้งกำหนดการจัดโครงการติวเข้มเพื่อส่งเสริมการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 มิ.ย. 2560 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(เมืองพัทลุง) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 มิ.ย. 2560 การจัดกิจกรรมตามโครงการ " ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 มิ.ย. 2560 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน 2560) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 มิ.ย. 2560 ด่วนที่สุด การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 มิ.ย. 2560 การจัดโครงการสายใยรักจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงสูเยาวชน กศน. กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 มิ.ย. 2560 การประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ/เขต กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ