เรื่อง
ปฏิบัติ
18 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม(บางแก้ว) กศน.ทุกอำเภอ ยังไม่รับ
18 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(เมือง ศรีนครินทร์ ป่าพะยอม) กศน.ทุกอำเภอ ยังไม่รับ
16 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด การย้ายข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ส.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ (เมืองพัทลุง) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ส.ค. 2560 โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาฯ (เมืองพัทลุง) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ส.ค. 2560 สำรวจผู้เข้าร่วมโครงการเสริมคุรค่าคลังปัญญา กศน. (เขาชัยสน) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ส.ค. 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับต้น กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ